Kantoorruimte huren in business center: nieuws | ontwikkeling | bedrijfsruimte | bedrijfspand | bedrijfsterrein | videoconferencing | makelaar | catering | telefoon
  Business-centers.nl
  Volledig overzicht van kantoorruimte in business centers

Volledig overzicht van kantoorruimte in business centers Homepage          
 Tips voor huren  
 FAQ                    
 Nieuws               
 Adverteren         
 Contact              
Business-centers.nl - Nieuws
Nieuws omtrent de ontwikkeling van kantoorruimte huren in business centers en bedrijfsverzamelgebouwen:

Provast begint met realisatie Blaak 31 in Rotterdam
Rotterdam, 12 februari 2009
Provast is begonnen met de bouw van Blaak 31 in het Laurenskwartier in Rotterdam, een nieuw kantorencomplex van 23.000 m2. Het geheel vergt een investering van circa € 80 mln. Loyens & Loeff heeft eerder circa 14.000 m2 in het complex aangehuurd en Commerz Real heeft het kantoorgebouw in portefeuille genomen. De resterende 9000 m2 zijn nog te huur. Blaak 31 wordt medio 2010 door BAM Utiliteitsbouw opgeleverd. Het ontwerp is van de hand van KCAP Architecten.

In het Laurenskwartier zal Provast naast Blaak 31 het project de Markthal realiseren. Verder levert Provast binnenkort het Hufpand op en wordt dit jaar begonnen met de herontwikkeling van Galeries Modernes. Beide projecten zijn gelegen aan de Hoogstraat.

Diemen werkt aan herontwikkeling Bergwijkpark
Diemen, 21 januari 2009
De gemeente Diemen wil het kantorengebied Bergwijkpark Noord samen met haar partners Bouwfonds Ontwikkeling en woningcorporatie De Key op een kwalitatief hoog niveau ontwikkelen tot een gemengd woon- en werkgebied. Het gebied moet een parkachtig, groen terrein worden met circa 1100 woningen, 500 studentenwoningen en plaats bieden voor kantoren en voorzieningen.

Er is daarbij ruimte voor 30% sociale woningbouw. De inrichting van de buitenruimte moet extra aandacht krijgen, het station Diemen-Zuid wordt het centrum van het gebied en vormt de verbinding met de rest van Diemen. Deze uitgangspunten stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor aan de raad van Diemen.
Aanleiding voor de herontwikkeling is de situatie op de Amsterdamse kantorenmarkt, die voor een monofunctioneel kantorengebied zoals het Bergwijkpark weinig perspectief biedt. Verder weegt mee dat door functiemenging de levendigheid in het gebied verbeterd kan worden. Het Diemense bedrijfsleven heeft mede aangedrongen op het mengen van functies in het gebied. In dit licht besloot de gemeenteraad van Diemen in 2007 al de mogelijkheden van een gemengde functie voor Bergwijkpark Noord verder uit te werken. Het college stelt daarvoor nu een aantal concrete punten voor, waar de gemeenteraad binnenkort nog over moet besluiten.
Het deel van het Bergwijkpark dat nu in beeld is voor herontwikkeling, is het deel noordoostelijk van de Gooiseweg, tussen de Daalwijkdreef en de trein- en metrolijn. In totaal is dat gebied 45 hectare groot.

Contract ondertekend voor ontwikkeling stationsgebied Gouda
Gouda, 24 december 2008
De gemeente Gouda en NS Poort hebben gisteren twee contracten ondertekend voor de ontwikkelingen in het Noordelijk stationsgebied van Gouda. Met de ondertekening van de Ontwikkelingsovereenkomst voor het noordelijk stationsgebied, deelgebied C1 van de Goudse Spoorzone, gaat de ontwikkeling van dit gebied een nieuwe fase in. In maart 2006 werd een contract getekend voor het gehele gebied van 210.000 m2, waarvan gisteren een deelcontract in de volgende fase is aanbeland.

Het gebied krijgt een flinke impuls door de bouw van woningen, winkels en kantoren. De komst van een nieuwe stationshal en de lightrailverbinding RijnGouweLijn maakt het gebied tot een belangrijk regionaal vervoersknooppunt. Meest in het oog springende in het noordelijk stationsgebied is het nieuwe Huis van de Stad dat voor eind 2011 klaar is. Voor het Huis van de Stad werd de zogenaamde Ontwikkelingsen Realisatie Overeenkomst getekend Voor 1 maart 2009 wordt nog een derde overeenkomst getekend, waarbij ook ProRail partij is.
Met de ondertekening van de overeenkomsten kan begonnen worden aan de uitvoering van het Masterplan C1 dat in mei dit jaar is vastgesteld door de gemeenteraad. Als eerste wordt gestart met de bouw van het Huis van de Stad. Om de bouwplaats vrij te maken wordt alvast een deel van de Burgemeester Jamessingel verlegd. NS Poort is verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe stadhuis.

Metamorfose stationsgebied Delft Zuid
Delft, 5 december 2008
Het stationsgebied Delft Zuid ondergaat de komende twee jaar een metamorfose, dankzij een investering van ruim € 4 mn. Voetgangers, fietsers en automobilisten moeten het station gemakkelijker kunnen bereiken. De gemeente Delft, de Provincie Zuid-Holland en Stadsgewest Haaglanden ondertekenden daartoe een uitvoeringsovereenkomst voor de ontwikkeling van het Stedenbaanstation.

Het gebied krijgt er de komende 10 jaar zo’n 35.000 m2 aan woningen en kantoorruimte bij voor ruim 1000 werknemers. Deze ontwikkelingen geven een impuls aan de totstandkoming van het Technologisch Innovatief Complex Delft. De gemeente Delft werkt bij de uitvoering van deze metamorfose samen met het Stadsgewest Haaglanden, NS en ProRail. Het Stadsgewest Haaglanden investeert € 2 mln, de NS € 200.000, ProRail € 800.000 en Delft € 1 mln. De aanpak van het station en de stationsomgeving maakt het reizen aantrekkelijker en verbetert de marktpositie van de nieuw te bouwen kantoren in de omgeving.

Voorselectie ontwikkelaars voor bedrijventerrein Ypenburg gestart
Den Haag, 27 november 2008
De openbare inschrijving is gestart voor de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein van circa 15.000 m2 in Ypenburg. De gemeente richt zich op partners die inspirerend zijn op het gebied van duurzaam bouwen. Uitgangspunten zijn: het ontwikkelen van CO2 neutrale gebouwen, maximale energiebesparing en behoeftevoorziening met duurzame energie, het gebruik van milieuvriendelijke materialen, het gebruik van waterbesparende apparatuur en gezonde klimaatbeheersing.

Het moderne bedrijventerrein is onderdeel van een nieuw zakencentrum dat voor 2015 wordt gerealiseerd langs de snelweg A12, in Ypenburg. Het zakencentrum met circa 100.000 m2 hoogwaardige kantoren, twee kantoorvilla's, een duurzaam bedrijventerrein, recreatie, horeca en een full-service tankstation vormt de nieuwe zakelijke entree van Den Haag. Uitgangspunt voor de bebouwing van het bedrijventerrein is een groene duurzame uitstraling. De ontwikkeling en realisatie van het terrein vinden plaats tussen 2009 en 2012.
Via de website www.deelplan24.ondernemenindenhaag.nl kunnen marktpartijen, ontwikkelaars en gebruikers die vernieuwing hoog in het vaandel hebben zich aanmelden. De sluitingstermijn voor de selectie is donderdag 29 januari 2009. In februari 2009 worden de vijf geselecteerde partijen bekendgemaakt. Die kunnen meedoen aan de eindcompetitie met een presentatie in mei 2009.

Hoogbouw bundelen om landschap te sparen
Den Haag, 24 november 2008
De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een visie op hoogbouw in Nederland vastgesteld. Dit volgt op een advies van het College van Rijksadviseurs over dit onderwerp. In dat advies stelde het College dat het Rijk een eigen visie op hoogbouw zou moeten ontwikkelen. Het kabinet omarmt hoogbouw als inspiratiebron voor stedelijke herstructurering.

Wel stelt het als voorwaarde dat hoogbouw vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt goed moet zijn ingepast. Hoogbouw is één van de vele oplossingen voor de grote opgaven op ruimtelijk gebied. Om Nederland mooier te maken en te houden streeft het kabinet samen met provincies en gemeenten naar bundeling, verdichting en concentratie van nieuwe bebouwing binnen de ruimtelijke hoofdstructuur. Door bebouwing te bundelen, kunnen meer open en waardevolle landschappen behouden blijven.
Het kabinet roept provincies en gemeenten op een eigen visie op hoogbouw vast te stellen. Dat is conform het ruimtelijk beleid uit de Nota Ruimte. Op basis van zo'n visie kan een afweging over hoogbouw worden gemaakt.

Bedrijvenpark Oostvlietpolder Leiden gaat door
Leiden, 21 november 2008
De strijd om de Oostvlietpolder is na tien jaar voorbij. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder (VVO) en andere organisatie die streden tegen een bedrijventerrein in de laatste agrarische polder van Leiden ongegrond verklaard.

Dat meldt het Leidsch Dagblad. De Kamer van Koophandel juicht namens het bedrijfsleven. 'De kavels zullen als warme broodjes over de toonbank gaan', denkt directeur Ben Schuttenbelt. 'De Oostvlietpolder, in de oksel van de A4 en de N11, is een toplocatie.'
De Vrienden van de Oostvlietpolder zijn 'zwaar teleurgesteld'. 'Blijkbaar doet de mening van de Leidse bevolking er niet toe', zegt Hans Pieters van de VVO. 'Bij de laatste verkiezingen is gebleken dat zeventig procent van de bevolking de Oostvlietpolder groen wil houden. Toch raakt Leiden zijn laatste polder kwijt. Dat is triest voor ons en triest voor de dieren.'
Wethouder Marc Witteman (PvdA/economische zaken) is vooral blij dat er nu, na jaren van procederen, een duidelijke uitspraak ligt van de Raad van State. En ook met de uitspraak zelf is hij tevreden. Dat het bedrijventerrein nodig is, staat voor de wethouder buiten kijf.
De gemeente denkt dat rond de zomer van 2010 de bouw van de eerste bedrijven kan beginnen.

Investeringen in Nederlands commercieel vastgoed met 40% gestegen
Amsterdam, 4 november 2008
In het derde kwartaal van 2008 zijn de investeringsvolumes in commercieel direct vastgoed in Nederland gestegen met 40%. In Europa zijn de volumes met 19% gedaald naar € 25 mrd ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van Jones Lang LaSalle. Ten opzichte van het derde kwartaal in 2007 is dit een daling in Europa van 60% (€ 63 mrd).

Voor 2008 tot nu toe bedragen de Europese commerciële directe transactievolumes € 94 mrd, een daling van 50% ten opzichte van dezelfde periode in 2007.
Alleen Nederland, Zweden en Rusland zagen een stijging in volumes ten opzichte van het derde kwartaal 2007. De afname in directe investeringsvolumes was vooral te zien in een aantal van de kleinere markten in Europa waaronder Ierland en België, waar de volumes met respectievelijk 70% en 54% daalden. De volumes lagen ook aanzienlijk lager Italië (-48%) en Frankrijk (-30%). Hoewel de volumes in het Verenigd Koninkrijk met 29% daalden, bleef het dit laatste kwartaal de meest actieve markt in Europa met € 5,7 mrd aan transacties. Het VK en Duitsland, dat een daling meemaakte van 9% naar € 3,2 mrd, nemen samen meer dan een derde van Europese investeringstransacties voor hun rekening.
Eric de Clercq Zubli, Managing Director van Jones Lang LaSalle Nederland: 'De verwachting voor het gehele jaar 2008 is dat de volumes voor direct vastgoed beïnvloed worden door de enorme wereldwijde onrust op de financiële markten van de afgelopen drie weken.'
Jones Lang LaSalle verwacht dat de volumes van investeringen in direct vastgoed in Europa voor 2008 in de buurt van € 115 mrd zullen komen.

Eurocommerce gaat kantoorgebouw 'Rijnveste' in De Meern renoveren
De Meern, 22 oktober 2008
Eurocommerce Projectontwikkeling heeft het kantoorgebouw 'Rijnveste' gelegen aan de Rijnzathe 8 in De Meern, gekocht van Rijnveste Property. Het kantoorgebouw is vrijwel leeg en heeft een oppervlakte van in totaal circa 7000 m2 alsmede 182 parkeerplaatsen op eigen terrein. Koper gaat het gebouw volledig renoveren om het gereed te maken voor een nieuwe huurder. Een koopprijs is door partijen niet bekendgemaakt.

Somerset Real Estate verwerft 16 bedrijfsgebouwen
Amsterdam, 17 oktober 2008
Somerset Real Estate heeft 16 bedrijfsgebouwen verworven. Het betreft een sale and lease back transactie. De panden worden teruggehuurd voor een periode van 15 jaar op basis van een full repair contract. De bruto vloeroppervlakte van de portefeuille bedraagt 22.104 m2 en de perceeloppervlakte bedraagt 54.734 m2. De bedrijfsruimtes liggen verspreid door Nederland.

NS Poort focust sterk op stations
Amsterdam, 16 oktober 2008
De nieuwe initiatieven van Directievoorzitter Pamela Boumeester van NS Poort hebben vooral betrekking op de stations zelf. 'Wereldstations' en 'Regiopoorten' zijn de concepten die van stations bestemmingen moeten maken, waar wordt gewinkeld en geconfereerd. Voor het overige heeft NS Poort veel ontwikkelplannen. Oplevering moet de komende jaren plaatshebben. Meer hierover in PropertyNL Magazine 16, dat vandaag verschijnt.

Sprekende cijfers Dynamis: Dalende trend kantorenmarkt
Amsterdam, 3 oktober 2008
De Nederlandse kantorenmarkt toont voor het derde kwartaal van 2008 een tegenvallend beeld. De opname is gedaald en het aanbod is nagenoeg gelijk gebleven ten opzicht van het tweede kwartaal. Dit blijkt uit de cijfers in het derde kwartaalbericht Sprekende Cijfers Kantorenmarkten van Dynamis Vastgoedconsultants & Makelaars, dat dinsdag 14 oktober verschijnt.

Het aanbod van kantoorruimte in de 24 onderzochte Dynamisregio’s is ten opzicht van het tweede kwartaal gestegen met 1%. Het totale aanbod in het derde kwartaal komt daarmee uit op iets minder dan vijf miljoen vierkante meter. Op 1 oktober staan er 2.337 objecten in aanbod. De gemiddelde grootte van deze objecten is met 2135 m2, iets hoger dan het vorige kwartaal. Nieuwbouw maakt 10% uit van het totale aanbod, dat is 2% minder dan het tweede kwartaal.
Ten opzichte van 2007 is de opname dit kwartaal gedaald. Met ruim 322.000 vierkante meter ligt het opnamecijfer 9% lager dan een jaar geleden. Het totaal aantal transacties komt uit op 187, aanzienlijk minder dan de 242 transacties in het tweede kwartaal. In volume is er dan ook sprake van een opnamedaling van 12%. De gemiddelde grootte van een transactie bedraagt 1723 m2. Het aandeel nieuwbouw in de totale opname bedraagt 13%. De gemiddelde huurprijs bedraagt € 146 per vierkante meter per jaar.
In navolging van het tweede kwartaal van 2008, toont nu ook het derde kwartaal een tegenvallend beeld. Als de opname in het komende kwartaal het niveau van 2007 evenaart, kan het totale opnameniveau alsnog het niveau van vorig jaar benaderen. Dit komt met name door het sterke eerste kwartaal van 2008. Verwacht mag worden dat gezien de huidige economische situatie de dalende trend ook in het vierde kwartaal zal doorzetten.

MAC3PARK koopt kantoorcomplex in Lelystad
Lelystad, 26 september 2008
MAC3PARK Businesscenters heeft aan de Einsteinweg te Lelystad een kantoorcomplex met bedrijfsruimte aangekocht. Het gaat om het complex waar voorheen Rijkswaterstaat was gehuisvest op het bedrijventerrein Larserpoort aan de A6. Het totale verhuurbaar vloeroppervlak van het complex bedraagt 5523 m2, bestaande uit 4148 m2 kantoorruimte, 321 m2 archiefruimte en 1054 m2 magazijn-/bedrijfsruimte.

Het pand zal door MAC3PARK als in het bijzonder op de markt worden gebracht voor ondernemingen die vanuit een eerste start willen doorgroeien naar een representatieve zichtlocatie. DTZ Zadelhoff treedt op als verhurend makelaar.
'Onder het motto Ruimte voor ondernemen willen wij deze groeiende groep ondernemers aanspreken,' zegt MAC3PARK manager Peter Broer. 'Vanzelfsprekend hebben wij daarbij de Flevolandse groeiers op het oog, maar ook van buiten de provincie is er veel belangstelling voor deze locatie.' Het complex aan de Einsteinweg ligt op steenworp afstand van de A6 en aan de N302 Lelystad-Harderwijk. Bovendien ligt het dichtbij de luchthaven Lelystad.
MAC3PARK Businesscenters heeft in Flevoland vastgoed in themacenters in alle grote steden van de provincie. De businesscenters liggen op goed bereikbare (zicht)locaties en hebben een thematische invulling, zoals Starters, Life Sciences, Agri-business, Logistiek, Kennis & ICT en de Creatieve Industrie.

S&G opent Ondernemerscentrum in Ede
Ede, 22 september 2008
In een jaren tachtig kantoorgebouw aan de Galvanistraat in Ede is S & G Bedrijfshuisvesting met Service gestart met het Ondernemerscentrum Bouwstede. De helft van een 4500 m2 groot kantorencomplex wordt verhuurd aan startende ondernemers in de zakelijke dienstverlening en ICT. Ze kunnen ruimtes huren vanaf 19 m2 met een zeer flexibele huurovereenkomst (3 maanden opzegtermijn). De officiële opening is aanstaande donderdag.

Het gebouw, dat deels vier jaar lang leeg stond, is eigendom van De Veluwe Investments. Het Ondernemerscentrum biedt ruimte aan circa 70 bedrijven en is inmiddels voor 40% verhuurd. In de andere kantoorvleugel zijn al langer twee organisaties gevestigd.
Een laag blok met een restaurant koppelt de twee delen aan elkaar. De huurders kunnen daar gebruik van maken, evenals van een uitgebreid servicepakket zoals een fitnessruimte en een snelle internetverbinding via glasgevel.
Het ondernemerscentrum is een initiatief van Arnoud Hoogendoorn en Jeroen Tolmeijer, de directeuren van S & G. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en beheren van ondernemerscentra. Die zijn naast Ede ook te vinden in Arnhem (2x), Nijmegen, Amersfoort en Andelst.

Kabinet: Nieuwe afspraken corporaties, bedrijventerreinen en vestigingsklimaat
Den Haag, 17 september 2008
Het kabinet zal in de loop van 2009 komen met voorstellen om het bestuurlijke arrangement met de woningcorporaties te vernieuwen. Het is één van de voornemens die het kabinet in de rijksbegroting 2009 heeft vastgelegd.

Het kabinet zal na bespreking met de Tweede Kamer voorstellen tot wijziging van de huidige regelgeving met betrekking tot woningcorporaties indienen. Bedoeling is dat corporaties meer ruimte krijgen om hun rol als maatschappelijk ondernemer waar te maken. De huren zullen in 2009 met niet meer dan het inflatiepercentage verhoogd worden.
Met betrekking tot bedrijventerreinen zullen de criteria van de SER-ladder worden vastgelegd en zullen er vijf proefprojecten kwaliteit bedrijventerreinen worden uitgevoerd. Tenminste 40% van de nieuwe bedrijfspanden moet komen op bestaande bedrijventerreinen of andere al bebouwde gebieden.
Het kabinet wil samenhangende afspraken maken over woningbouw, bedrijventerreinen, groengebieden, verkeer en vervoer, de wateropgave en de benodigde milieumaatregelen voor de periode 2010-2020, gedifferentieerd naar de behoefte in de verschillende stedelijke regio’s.
Vanuit het Fonds Economische Structuurversterking is € 125 mln extra beschikbaar om het internationale vestigingsklimaat in vier regio’s te verbeteren: Randstad Urgent, Brainport Eindhoven, Voedseltechnologie Oost-Nederland en Energieknooppunt Groningen.
Het ministerie van Verkeer & Waterstaat presenteert komend jaar de visie op de Nederlandse luchtvaart. In deze visie wordt aangegeven hoe het kabinet Schiphol en de Nederlandse luchtvaart wil ontwikkelen om ze zo een belangrijke bijdrage aan de concurrentiepositie van Nederland te laten zijn. Bij de ontwikkeling van Schiphol wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van regionale luchthavens zoals Lelystad en Eindhoven.

Eindhoven concentreert locaties voor hoogbouw
Eindhoven, 12 september 2008
Eindhoven heeft vier plekken aangewezen waar in de toekomst hoogbouwplannen ontwikkeld mogen worden. De stad wil zo veel mogelijk hoogbouw concentreren om juist het wonen in groene wijken blijvend te koesteren. De vier plekken zijn het centrum (en dan met name rond het station), rond Winkelcentrum Woensel, het gebied Westcorridor (tussen Philips Stadion en Meerhoven) en in de buurt van een derde treinstation dat mogelijk bij Acht komt.

Aan de zogenoemde hoogbouwvisie was volgens verantwoordelijk wethouder Mary Fiers behoefte omdat er steeds meer woon- en kantoortorens – en plannen daarvoor – verschijnen in de stad. Het stuk ligt tot 10 oktober ter inzage bij de gemeente. Op 6 oktober vindt een stadsdebat over het onderwerp plaats. Na de inpraakperiode wordt het definitieve stuk voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat is naar verwachting eind dit jaar. Volgens wethouder Fiers is Eindhoven de hoogtevrees inmiddels wel voorbij.
'Hoogbouw biedt immers ook mogelijkheden om de omgeving op maaiveldniveau mooi en groen in te richten.' Daarbij móet Eindhoven ook wel, want volgens het Centraal Planbureau zal de stad zeker nog tot 2015 blijven groeien. Daarnaast daalt het gemiddeld aantal personen per woning. Eindhoven zal dus voorlopig woningen moeten bijbouwen. En omdat de plattegrond van de stad zo goed als volgebouwd is, zullen die woningen veelal omhoog gaan.
Ondanks de hoogbouw die de laatste jaren al her en der gerealiseerd is en de mogelijkheden die nu aangegeven worden, blijft Eindhoven een echte laagbouwstad. In een stad als Amsterdam is maar één op de tien een zogeheten 'grondgebonden woning'. In Eindhoven betreft dat bijna driekwart van alle woningen.

West-Brabant logistieke hotspot
Breda, 5 september 2008
West-Brabant is de logistieke hotspot van Nederland. Vooraanstaande logistieke partijen plaatsen het westelijke deel van Brabant boven Venlo en Tilburg. Zo blijkt uit de jongste editie van de Logistieke Kaart van Nederland. Vakblad Logistiek vroeg voor de vijfde keer om een beoordeling van 25 regio's en gemeenten. Volgens de redactie is de regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin West-Brabant de aanjager van het succes. Vorig jaar behaalde het gebied een tweede plaats.

Bij de beoordeling is gekeken naar de kosten van een regio, de beschikbaarheid van vestigingslocaties, de aanwezigheid en kwaliteit van de infrastructuur, de bereikbaarheid, de beschikbaarheid van personeel en de rol van de lokale gemeenten.

Enschede heeft beschikbare bedrijventerreinen hard nodig
Enschede, 2 september 2008
De gemeente Enschede heeft in de periode tot 2020 ongeveer 112 hectare aan modern, gemengd bedrijventerrein nodig. Dat concludeert onderzoeksbureau Ecorys, dat in opdracht van de gemeente Enschede een analyse heeft gemaakt van de vraag naar en het aanbod van modern gemengd bedrijventerrein in Enschede. Op basis van alle bestaande (harde en zachte) plannen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen is er tot 2020 ongeveer 102 ha. beschikbaar. Per saldo komt Enschede dus zo'n 10 hectare aan bedrijventerrein tekort.

Onderzoeksbureau Ecorys heeft voor de periode tot 2020 een analyse gemaakt van de vraag naar binnenstedelijke bedrijventerreinen, zowel kwantitatief als kwalitatief, en van het aanbod van dergelijke bedrijventerreinen binnen de gemeente Enschede. Ecorys verwacht in haar rapport "Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen Enschede", in het meest waarschijnlijke scenario, een vraag van netto 112 hectare aan bedrijventerrein (exclusief kantorenlocaties). De grootste ruimtebehoefte wordt verwacht in het cluster Transport, Groothandel & Logistiek (65 hectare). De clusters Industrie & Bouw en Dienstverlening volgen daarna met elk 19 hectare. Het cluster Consumentendiensten heeft behoefte aan nog eens 9 hectare. Het cluster Kennisintensief, een dwarsdoorsnede van de vier genoemde basisclusters, vraagt specifiek om zes hectare bedrijventerrein.

Anderhalf miljoen voor opknapbeurt Twentse bedrijventerreinen
Twente, 26 augustus 2008
De gemeenten Hengelo en Enschede ontvangen in totaal € 1,5 mln subsidie van de provincie Overijssel voor een opknapbeurt van twee bedrijventerreinen. De provinciale bijdrage komt bovenop investeringen van de gemeenten zelf en, in het geval van Hengelo, een subsidie van € 2,5 mln van het ministerie van Economische Zaken.

Het gaat in Enschede om de herontwikkeling van het binnenstedelijke bedrijventerrein Hardick & Seckel, een terrein van 4,2 ha. Deze voormalige textielfabriek deed enige jaren dienst als bedrijfsverzamelgebouw, maar voldoet niet meer aan de eisen die worden gesteld aan goede werklocaties. Drie gebouwen worden gesloopt. De totale kosten zijn begroot op € 7,8 mln. De provincie verstrekt een bijdrage van € 500.000.
De gemeente Hengelo ontvangt € 1 mln voor het opknappen van bedrijventerrein Twentekanaal. Hier gaat het om het uitbaggeren van de Insteek- en Petroleumhaven, en het herinrichten van het totale tracé van de Boekeloseweg. De totale kosten van het project bedragen ruim € 3 mln. Eerder al subsidieerde de provincie Overijssel een ander project op bedrijventerrein Twentekanaal, het opknappen van het gebied rond de Diamantstraat. Het opknappen van terrein Twentekanaal is een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Het levert ruim 50 ha ruimtewinst op door nieuwe kaveluitgifte en invulling van lege percelen op het terrein.

Bouw ArenA Poort van start
Amsterdam, 22 augustus 2008
De bouw van ArenA Poort is gestart. Met circa 2700 m2 winkels en horeca onder het nieuwe station Amsterdam-Bijlmer wordt ArenA Poort de verbinding tussen de Arena Boulevard en het winkelcentrum Amsterdamse Poort en de omliggende kantoren. De centrale ligging maakt Arena Poort aantrekkelijk voor winkels en horeca gericht op de grote regionale en landelijke bezoekersstromen in dit gebied. De verhuur is inmiddels van start gegaan. Begin 2009 zullen de winkels worden opgeleverd.

ArenA Poort is een ontwikkeling van OMC, een samenwerking van BAM Vastgoed, Ballast Nedam en ING Real Estate.
In het gebied rondom de ArenA Poort speelt vrijetijdsbeleving een steeds belangrijkere rol. Naast de bestaande Amsterdam ArenA, woonboulevard Villa Arena, de Heineken Music Hall, bioscopen en grootschalige winkels staan nieuwe ontwikkelingen op stapel, zoals GETZ en de Music Dome. GETZ wordt een groot uitgaanscentrum met onder andere een hotel, casino, theater- en danscentrum, restaurants, cafés en winkels. Tegenover de Amsterdam Arena is de Music Dome, met een capaciteit van 15.000 bezoekers, in ontwikkeling. Bovendien verhuist Endemol van Aalsmeer naar dit gebied. Daarmee wordt de Arena Boulevard met een van de grootste winkel- en uitgaangsgebieden van Nederland. In 2007 trok dit gebied al ruim 7 mln bezoekers, een getal dat verder zal stijgen als GETZ, de Music Dome en Endemol hier opengaan.

Bedrijvenpark Twente breidt uit
Almelo, 21 augustus 2008
De gemeente Almelo en ondernemer Van Merksteijn trekken samen op bij de uitbreiding van het Bedrijvenpark Twente. Vanmiddag tekenen wethouder R. van Broekhoven en P. van Merksteijn een overeenkomst, die het pad effent naar de ontwikkeling van een bedrijventerrein van 55 ha aan de noordzijde van rijksweg N36.

Dat meldt Tubantia. Ruim 20 ha is in handen van Van Merksteijn Real Estate, de rest is eigendom van de gemeente Almelo. Met het getekende akkoord kan de aanleg van wegen en nutsvoorzieningen in het gebied beginnen. De partijen hebben bovendien afgesproken dat ze, terwille van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, speciale aandacht besteden aan de uitstraling van het terrein. Zo worden bestaande houtwallen ingepast en wordt er ook open water aangelegd. Dat dient tevens als waterberging in tijden van overvloedige regenval. Volgens de betrokken partijen zijn er al meerdere gegadigden voor een kavel op het nieuwe deel van het Bedrijvenpark Twente.

The Greenery verkoopt herontwikkelingslocatie in Breda
Breda, 14 augustus 2008
The Greenery gaat haar voormalige veilingterrein in Breda ter herontwikkeling verkopen. Het perceel van ca. 17 ha. (met een optie op 3 ha.) omvat diverse loodsen, kantoren, een verhard buitenterrein en braakliggende grond. Het complex bevindt zich op bedrijventerrein Heilaar, deelterrein IABC in Breda, nabij de afslag van de rijksweg A16 (Etten-Leur/ Roosendaal).

Het complex is momenteel nog geheel in eigendom en in gebruik van The Greenery. Delen van het bedrijfscomplex zijn per direct beschikbaar. Omstreeks 2011 zullen de overige delen van het complex voor herontwikkeling beschikbaar komen. Het ontwerp bestemmingsplan Heilaar biedt de mogelijkheid om kantoren, bedrijfsruimten, logistiek en een facility point te ontwikkelen op de locatie.

In de omgeving zijn diverse retailvestigingen en distributiecentra zoals Ikea, de meubelboulevard, Schuitema, Deli XL en diverse groente- en fruit gerelateerde bedrijven gevestigd. Op het naastgelegen terrein worden diverse kleine- en grootschalige bedrijfsruimten ontwikkeld.

Fabriek in Amersfoort wordt herontwikkeld
Amersfoort, 8 augustus 2008
Achter industrieel monument Rohm en Haas aan de Eemhaven in Amersfoort, waarin oorspronkelijk de kleefstoffenfabriek Rohm en Haas was gevestigd, worden twee glazen blokken gerealiseerd met een programma van in totaal circa 3600 m2 kantoor- en werkruimte voor uiteenlopende ‘creatieve’ ondernemers en bedrijfjes. Het project wordt ontwikkeld door de Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEI) in Hoevelaken.

Dat meldt het AD. De fabriek is onderdeel van de binnenstedelijke ontwikkeling Oliemolenkwartier, die gericht is op de creatieve economie. In één van de blokken komt op de begane grond een horecagelegenheid. Verder worden daar drie tot negen kantoor- en werkruimten gecreëerd, die kunnen variëren in oppervlak van 50 tot 150 m2.
De twee bestaande hallen aan de linkerzijde op de kade gaan onderdak bieden aan architectenbureau Pool en drie daar al gevestigde kunstenaars. Het aanzicht van het huidige ‘ensemble’ van drie gebouwen blijft daarmee vrijwel intact.
In Rohm en Haas is momenteel poppodium De Kelder ondergebracht. Dat verhuist vanaf 2010 naar het toekomstige Eemplein dat naast het Oliemolenkwartier wordt gerealiseerd.

Nieuwe torens aan A28
Zwolle, 30 juli 2008
Op het perceel grond aan de Grote Voort 5 (Voorsterpoort), waarop nu nog het kantoor van BDGArchitecten Ingenieurs Zwolle BV is gesitueerd, gaat BAM Vastgoed uit Bunnik als gemachtigd ontwikkelaar meehelpen twee kantoorgebouwen te realiseren. Bij de gemeente Zwolle is een bouwaanvraag ingediend voor een 'ensemble van twee kantoorgebouwen'. Het plan laat twee 'torens' zien, met een hoogte van respectievelijk elf en veertien verdiepingen. Het ontwerp is van - hoe kan het anders - BDG Architecten Ingenieurs.

De twee kantoorgebouwen komen bovenop een drielaags parkeergarage die goed is voor in totaal 255 parkeerplaatsen. Beide torens, die pal naast de A28 komen te staan, voorzien in ruim zeven- en ruim negenduizend kantoorvierkantemeters. Met de bouw is (exclusief BTW) zo'n elf miljoen euro gemoeid.

Bedrijventerrein Plaspoelpolder krijgt € 1,3 mln van provincie
Rijswijk, 29 juli 2008
Voor de herstructurering van het havengebied van het bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk heeft de provincie Zuid Holland € 1,3 mln subsidie beschikbaar gesteld. Dit is meer dan een kwart van het totale budget van € 5,8 mln dat Gedeputeerde Staten van Zuid Holland beschikbaar heeft gemaakt voor herstructurering van bedrijventerreinen in de provincie.

Plaspoelpolder is één van de grootste bedrijfslocaties en kantorenlocaties in de regio Haaglanden. Het terrein is in 1953 ontwikkeld en was destijds één van de meest moderne bedrijventerreinen. Inmiddels is het terrein verouderd en de locatie soms moeilijk bereikbaar. Ook liggen de prijzen er lager dan elders en er is veel leegstand.
Bij de toekenning van de subsidies maakte de provincie voor het eerst gebruik van de ruimtetoets en de kwaliteitstoets. Deze maken duidelijk hoeveel ruimte de gemeente denkt te winnen en welke kwaliteit ze nastreeft.

Looije Properties koopt bedrijfsruimteunits in Ridderkerk
Ridderkerk, 23 juli 2008
Looije Properties heeft een multifunctioneel bedrijfsverzamelcomplex langs de Nieuwe Maas met kadefaciliteit te Ridderkerk gekocht, gelegen aan de Ringdijk 506-530. Het complex is gelegen op circa 21.000 m2 grond en omvat 20 verschillende units met een totaaloppervlak van zo'n 6000 m2 bedrijfsruimte en 2400 m2 kantoorruimte. De units zijn langdurig verhuurd aan 12 ondernemingen. De huurstroom bedraagt circa € 560.000 per jaar.

De bedrijfsruimten zijn met name geschikt voor scheepvaartgerelateerde bedrijven. Makelaarskantoor In de Stad trad bij deze transactie op namens Looije Properties. Van Vliet bedrijfsmakelaardij trad op namens de verkoper.

Gemeente Den Haag herontwikkelt school tot evenementenhal en bedrijfsunits
Den Haag, 16 juli 2008
De voormalige Anthony Fokkerschool aan de Binckhorstlaan 251 wordt binnenkort gerenoveerd en herontwikkeld tot multifunctionele ruimte voor evenementen en tentoonstellingen. De grote hal, die voorheen fungeerde als hangar, wordt omgevormd tot evenementenhal. In een later stadium worden de om de hal liggende klaslokalen omgebouwd tot bedrijfsunits. De school wordt binnenkort in eigendom gegeven aan de gemeente Den Haag.

De ontwikkeling van de Fokkerschool past uitstekend binnen de ambitie om Binckhorst te transformeren van een verouderd bedrijventerrein naar een modern, stedelijk, woon-, werk- en leefgebied met een stoer en ondernemend karakter.
Het gebouw bestaat uit twee lagen en heeft een grote hal (hangar), leslokalen, een sporthal en een kantine. De gemeente Den Haag is van plan om het gebouw te herontwikkelen voor tijdelijk gebruik tot een evenementenhal met daaromheen bedrijfsunits. Of dit een definitieve bestemming van het gebouw wordt, wordt over circa tien jaar bekeken.
De renovatie van het gebouw vindt plaats in twee fasen. In de eerste fase zal nog dit jaar de hal worden verbouwd tot evenementenhal voor de zakelijke markt. In de tweede fase zal het gebouw geschikt worden gemaakt als bedrijfsverzamelgebouw.

Noord-Brabant in 2007 nummer 1 met nieuwe bedrijven
Breda, 11 juli 2008
De 41 vestigingsbeslissingen van nieuwe bedrijven zijn in 2007 goed voor ruim 7000 arbeidsplaatsen. Ruim de helft van deze bedrijven kwam terecht in Noord-Brabant en de regio Amsterdam. Daarnaast valt dit jaar de sterke positie van Noord-Nederland op met tien nieuwe bedrijven. Ook blijkt dat de concentratietendens onder hoofdkantoren in Nederland doorzet. Dat blijkt uit het permanente onderzoek van de Stec Groep.

In 2007 is bijvoorbeeld Hewlett Packard – dat haar nieuwe hoofdkantoor in Amstelveen vestigt – de grootste verhuizer (1200 arbeidsplaatsen). In de top-3 volgen vervolgens Scheuten Solar (nieuwe zonnecellenfabriek in Venlo) en kabelmaatschappij Ziggo (nieuw hoofdkantoor in Utrecht), elk goed voor 800 arbeidsplaatsen.
Sinds 2000 houdt de Stec Groep de Database Bovenregionale Locatiebeslissingen Nederland bij. De database geeft een overzicht van alle strategische locatiebeslissingen in Nederland met een omvang van ten minste 50 arbeidsplaatsen. Het gaat om buitenlandse ondernemingen die voor de eerste keer voet op Nederlandse bodem zetten en Nederlandse en buitenlandse bedrijven die over grote afstand binnen Nederland verhuizen.
Noord-Brabant was in 2007 favoriet bij bedrijven, met elf strategische locatiebeslissingen en 1300 nieuwe arbeidsplaatsen. Van oudsher is Noord-Brabant een aantrekkelijke vestigingslocatie voor (logistieke) bedrijfsruimtegebruikers. In 2007 kozen onder andere CEVA Logistics (Roosendaal), Hollister (Etten-Leur), Van der Helm transportgroep (Moerdijk) en Heineken (Oss) voor deze provincie. Noord-Brabant wordt ook steeds meer ontdekt als locatie voor verkoop- en hoofdkantoren. Grote nieuwe kantoorgebruikers in Brabant in 2007 zijn onder meer Tom Tom (Eindhoven, 190 arbeidsplaatsen), Scania (Breda, 170 arbeidsplaatsen) en GE Commercial Finance (Breda, 150 arbeidsplaatsen).

Logistics Center van 74.000 m2 in Heerlen in oktober in aanbouw
Heerlen, 8 juli 2008
Medio oktober 2008 gaat de schop de grond in voor het MedTec-Trilandis Logistics Center van bijna 75.000 m2 te Heerlen. Het moet een complex worden voor toeleveranciers in de medische sector en life-sciences. Ontwikkelaar is Archicom dat samen met MedTec-Trilandis het Logistics Center realiseert. Met de totale investering is een bedrag gemoeid van rond de € 50 à 60 mln.

Meeùs Bedrijfshuisvesting treedt op voor Archicom bij de verhuur nadat het eerder in opdracht van eigenaar Ontwikkelingsmaatschappij Beitel-Zuid bemiddelde bij de verkoop van de benodigde percelen ter grootte van circa 9,5 hectare voor deze ontwikkeling. Er is plaats voor 6 tot 10 bedrijven die kunnen beschikken over in totaal 65.000 m2 aan magazijnruimten, mezzanines en VAL-ruimten alsmede 9000 m2 aan kantoorruimten, laboratoria en werkplaatsen. Op het buitenterrein wordt een parkeervoorziening aangelegd voor 550 voertuigen. Het MedTec-Trilandis Logistics Center wordt in twee fasen gebouwd. De oplevering van de eerste fase vindt plaats in 2009, in 2010 wordt het complex afgebouwd. De ontwikkelaar meent dat de betreffende regio de Silicon Valley van de Life Sciences in Europa wordt.
 
 
 
 
 
 
© Business-centers.nl - Sitemap